მემკვიდრეობითი სამართალი

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია როგორც კანონით ასევე ანდერძით მემკვიდრეობა.  იურიდიული კომპანია FLS full legal service-ის კვალიფიციური იურისტები დაგეხმარებათ განსაზღვროთ თუ ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრე, როგორ უნდა განაწილდეს სამკვიდრო ქონება მემკვიდრეებს შორის, ვინ შეიძლება მიიღოს წილი სამკვიდრო ქონებიდან მიუხედევად ანდერძისა და როგორ,  ვინ ითვლება უღირს მემკვიდრედ, როგორ  ხდება  მემკვიდრისადმი კუთვნილი ქონების გადაცემა, რა ვალდებულებების გადაცემა ხდება მემკვიდრისადმი ქონებასთან ერთად და სხვა კანონმდებლობიდან გამომდინარე საკითხები. იურიდიულიკომპანია FLS full legal service  გთავაზობთ ანდერძის შედგენასთან დაკავშრებულ სამართლებრივ საკითხებზე და შედეგებზე კონსულტაციას, სამკვიდროს მიღების ფაქტის დადგენას, მემკვიდრეებს შორის არსებული დავის შემთხვევაში კლიენტის ინტერესების დაცვას აგრეთვე ანდერძის აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველყოფას.