სააღსრულებო სამართალწარმოება

იურიდიული კომპანია FLS full legal service გთავაზობთ  იურიდიულ მომსახურებას ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესი.   ჩვენ მომსახურებაში შედის წარმომადგენლობა  აღსრულების მიზნით  დანიშნულ აუქციონში, სააღსრულებო ბიუროს შესაბამის  სამსახურში თუ კერძო აღმასრულებელთან, სააღსრულებო  წარმოების პროცესში მხარის აღსრულების  გადადების, შეწყვეტის ან შეჩერების საკითხებთან დაკავშირებით.