საბანკო სამართალი

იურიდიული კომპანია  FLS full legal service შედგება გამოცდილ იურისტთა გუნდისაგან, რომლებიც ზრუნავენ კლიენეტების კეთილდღეობასა და მათ წარმატებაზე. ჩვენ გთავაზობთ საბანკო სამართლი საკითხებთან დაკავშირებულ იურიდიულ კონსულტაციებს, საკრედიტო ხელშეკრულებების, საბანკო გარანტიების, იპოთეკისა და გირავნობის ხელშეკრულებების, თავდებობის წერილების და სხვა მსგავსი დოკუმენტების მომზადებას. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ როგორც კომერციული ბანკების სამართლებრივ მხარდაჭერას, ასევე  საბანკო კორპორატიული კლიენტების მხარდაჭერასა და დახმარებას, როგორც საბანკო პროდუქტების ( სესხი, საბანკო გარანტია და ა.შ ) შეძენისას, აგრეთვე კომერციულ ბანკებთან წარმოშობილი ნებისმიერი სადავო გარემოების გადაწყვეტისა და მოგვარებისას.