სადაზღვევო სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service უზრუნველყოფს ზოგად იურიდიულ კონსულტაციას, ნებაყოფლობით და სავალდებულო დაზღვევასთან დაკავშირებულ სადაო საკითხების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით; ჩვენი მომსახურება ძირითადად მოიცავს ქონებისა და პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან  დაკავშირებულ საკითხებზე კლიენტების მხარდაჭერას, სადაზღვევო პროდუქტების შეძენასთან დაკავშირებით  ყოველგვარ შესაძლო რისკების განსაზღვრას. ჩვენ დაგეხმარებით შესაბამისი სადაზღვევო ხელშეკრულებებისა და სხვა ტიპის დოკუმენტების მომზადებაში, აგრეთვე უკვე არსებული დოკუმენტების ანალიზში, ჩვენ დაგეხმარებით უკვე დაშვებული შეცდომების მაქსიმალურად აღმოფხვრასა და პრევენცირებაში. ჩვენი იურისტები ასევე გაგიწევენ დახმარებას ზემოაღნიშნულ საკითხებზე სადაზღვევო კომპანიასთან წარმოშობილი ნებისმიერი უთანხმოების ეფექტურ მოგვარებაში.