სახელშეკრულებო სამართალი

ხელშეკრულება სამართლებრივი სფეროს  განუყოფელი ნაწილია. იურიდიული კომპანია FLS full legal service მაქსიმალურად ითვალისწინებს კლიენტების ინტერესებს. ჩვენ გთავაზობთ თქვენს უფლებებსა და მოთხოვნებთან დაკავშირებული ყველა სახის ხელშეკრულების მომზადებას (სესხის, ნასყიდობის გაცვლის, ჩუქების, ქირავნობის, ლიზინგის, იჯარის, ფრენშაიზინგის, თხოვების, გირავნობის,იპოთეკის ნარდობის, დავალების,  მიბარების, და სხვა),ასევე მათგან გამომდინარე დავების მოგვარებას. ჩვენ დაგეხმარებით არსებითი და არაარსებითი პირობების ერთმანეთისაგან გამიჯვნაში, მოგცემთ რჩევებს რომელიც გამომდინარეობს შესაძლო სამართლებრივი და ფინანსური მდგომარეობისაგან და თავისთავად ორიენტირებულია  თქვენს წარმატებაზე. იურიდიული კომპანია FLS full legal service  -ის ოურისტთა გუნდი დაგეხმარებათ  უკვე დადებული ხელშეკრულებების სავარაუდო შედეგების შეფასებასა და შესაბამისი რჩევების მიღებაში, ასევე დაშვებული შეცდომების იდენტიფიცირებასა და მათ პრევენცირებაში.