ვალდებულებითი სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service-ის იურისტთა გუნდი გთავაზობთ ვალდებულების დარღვევისაგან წარმოშობილი დავების მოგვარებას, დელიქტურ სამართალში კლიენტის უფლების დაცვას, მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისას წარმომადგენლობას, ნებისმიერი ვალდებულებითსამართლებრივ  ურთერთობის  (მათ შორის ქონების გაცემა (ნასყიდობა, ქირავნობა, იჯარა) სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა, ზიანის მიყენება ( დელიქტი), უსაფუძვლო გამდიდრება და სხვა) წარმართვას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.