დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი

ლაშა ცერცვაძე , სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, LLM, MLB

დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი

ლაშა ცერცვაძე , სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, LLM, MLB

დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი

ლაშა ცერცვაძე , სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, LLM, MLB

განათლება :                    

 • ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   - სამართლის დოქტორი (Magna Cum Laude)  (2015)
 •  
 • Bucerius Law School & WHU_Otto Beisheim School of Management Hamburg/Vallendar German Master of Law & Business , LLM/MLB  (2011)
 •  
 •  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -სამართლის მაგისტრი  (2009)
 •  
 •  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -სამართლის ბაკალავრი (2007)     

 

პროფესიული (სამუშაო) გამოცდილება :

 • იურიდიული კომპანია- FULL LEGAL SERVICE დამფუძნებელი &მმართველი პარტნიორი  2015 წლიდან დღემდე 
 •  
 • თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტი - თავმჯდომარის მოადგილე -2015 წლიდან დღემდე
 •  
 • ევროპის ბიზნეს ასოციაცია, მედიაციის და არბიტრაჟის ცენტრი -არბიტრი,მედიატორი  - 2018 წლიდან დღემდე
 •  
 • აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი -  ასოცირებული პროფესორი - 2015 წლიდან დღემდე
 •  
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი -მოწვეული ლექტორი - 2014 წლიდან დღემდე
 •  
 • Global PAY (PSP) -  მთავარი კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში  2017-2018
 •  
 • თბილისის ტრეიდერთა კლუბი (forex trading) - მთავარი კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში  -01.04.2015-01.04.2016
 •  
 • სს „სილქ როუდ ბანკი“  -პრობლემური აქტივების მართვის დეპარტამენტის უფროსი -01.09.2012-31.03.2015
 •  
 • საქართველოს საელჩო გერმანიაში (ბერლინი) საკონსულო დეპარტამენტი - 28.02.2011-29.04.2011
 •  
 • სს „სილქ როუდ ბანკი“  -სასამართლო და სააღსრულებო მხარდაჭრის დეპარტამენტის უფროსი -01.01.2009-01.09.2009
 •  
 • სს „სილქ როუდ ბანკი“- იურისტი 2007-2008
 •  
 • საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი -სტაჟიორი 2007-2008
 •  
 • ამერიკის იურისტთა ასოციაცია      ABA/CEELI     -       ტრენერი , პრაქტიკული სამართლის კურსი 2006-2007
 •  
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის სექციის ხელმძღვანელი  2004-2006
 •  

პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა : 

 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი 2007 წლიდან;
 • საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის წევრი 2015 წლიდან;
 •  

სტიპენდიები :                                                                                                                                                                                                                            

 • მაქსპლანკის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი: სტიპენდია უმცროს მეცნიერთა მხარდაჭერისფარგლებში 
  კვლევის თემა: "დირექტორთა მოვალეობები კომპანიის მართვისას" (01.04.2014- 30.06.2014 ჰამბურგი / გერმანია) 
 •  
 • ბუცერიუსის სამართლის სკოლა და WHU Otto Beisheim მენეჯმენტის სკოლა, იოაჰიმ ჰერცის სტიპენდია (სამართლისა და ბიზნესის მაგისტრის პროგრამზე სწავლისათვის ) პროგრამა 2010-2011 (ჰამბურგი / ვალენდარი, გერმანია)
 •  

პუბლიკაციები:

 • საკორპორაციო სამართალი, სახელმძღვანელო იურისტებისთვის, თანაავტორი, GIZ, USAID, EWMI, 2019 წლის ოქტომბერი, თბილისი,        
  საქართველო. ხელმისაწვდომია შემდეგ საიტზე: 
  http://lawlibrary.info/ge
 •  
 • The Regulation of Insolvency Practitioners of Georgia, Country Report prepared for INSOL International  -  Co-outor together with Associate Prof. of law of Tbilisi Free University, Tbilisi 2017; 
 •  
 • დირექტორის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას (შედარებით - სამართლებრივი ანალიზი), საკორპორაციო, საბანკო და ეკონომიკური სამართლის ინსტიტუტი (თსუ იურიდიული ფაკულტეტი), გამომცემლობა ”იურისტების სამყარო”, 2016 წელი, თბილისი, საქართველო.
 • კომპანიის კრედიტორთა დაცვა  და დირექტორთა პასუხისმგებლობა, პროფ. თედო ნინიძის საიუბილეო კრებული, გამომცემლობა "მერიდიანი" 2016, თბილისი, საქართველო (გვ. 8-47)
 •  
 • დირექტორატის (დირექტორის) მოვალეობები კომპანიების შერწყმისა და საკონტროლო პაკეტის დაუფლებისას, სამართლის ჟურნალი, იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თსუ გამომცემლობა, 2015, თბილისი, საქართველო  (გვ.182-204)
 •  
 • დირექტორები M&A პროცესში და საკონტროლო პაკეტის გაყიდვის პროცესში  - საქართველოს ბიზნესის სამართლის მიმოხილვა, საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტი, კომერციული სამართლის ეროვნული ცენტრი, 2015 წ. Http://nccl.ge/ge/review
 •  
 • დერივაციული სარჩელი - ”ადვოკატი” - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ჟურნალი, 2015 წ., Http://gba.ge
 •  
 • საქართველოს სახელშეკრულებო სამართალი, სახელმძღვანელოს თანაავტორი: (USAID) EWMA-JILIP გამომცემლობა ”მერიდიანი” თბილისი, 2014. http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/Contract_Law/Contract_Law_Textbook_GEO.pdf
 •  
 • დირექტორატის (დირექტორის) მოვალეობები კომპანიის მართვისას  (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი აშშ -ის , უპირატესად დელავერის შტატის და ქართული სამართის მაგალითზე  სამართლის ჟურნალი, თსუ გამომცემლობა, 2014, თბილისი, საქართველო (გვ..221- 241)
 •  
 • Aspects of Corporate Governance Regarding Duties of Directors Comparative Analysis According The  US (State of Delaware) Corporate Law and Corporate Law of Georgia, Publishing house “Meridiani” 2012, Tbilisi; Olso published on the web page of Max-Plank Institute : //www.mpipriv.de/files/pdf3/2012_04_12_0122.pdf 
 •  
 • ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მოსამზადებელი ტესტები საკორპორაციო  სამართალში,  საბანკო სამართალში და მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალში - ხელმისაწვდომია საიტზე: www.gbe.ge
 •  

ჩატარებული ტრეინინგები/ კონფერენციები:

 • ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მოსამზადებელი  კურსი საკორპორაციო სამართალში - J&T სასწავლო ცენტრი, 28 მარტი - 8 აპრილი, თბილისი, საქართველო, 2020 წ;
 •  
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერით ჩატარებული განგრძობადი იურიდიული განათლების მეცხრე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში, თემა - “საერთაშორისო კერძო სამართალი, როგორც საწარმოში არსებული საკორპორაციო-სამართლებრივი „ჩიხიდან“ („deadlock“) გამოსავლის პოვნის საშუალება!?“  თანამომხსენებელი  EY-Georgia-ს იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელთან ერთად, 7-8 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო, 2019 წელი;
 •  
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერით ჩატარებული განგრძობადი იურიდიული განათლების მეცხრე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში, თემა - “საბანკო კრედიტისა და სესხისხელშეკრულების საფუძველზე მიუღებელი შემოსავლის და უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მოთხოვნათაკონკურენცია" თანამომხსენებელი , იურიდული ფირმა FULL LEGALSERVICE პარტნიორთან ერთად, 7-8 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო, 2019 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი მოსამართლეების ასისტენტებისთვის - ტრენინგი ევროკავშირისა და გერმანიისეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) თანადაფინანსებული პროექტის“საქართველოს კომერციული სამართლის და პრაქტიკის გაუმჯობესება” ფარგლებში განხორციელდა.  ტრენერი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორთან ერთად. 29- ნოემბერი -1 დეკემბერი, კახეთი, საქართველო, 2019 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი მოსამართლეების ასისტენტებისთვის - ტრენინგი ევროკავშირისა და გერმანიისეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) თანადაფინანსებული პროექტის“საქართველოს კომერციული სამართლის და პრაქტიკის გაუმჯობესება” ფარგლებში განხორციელდა. ტრენერი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორთან ერთად.15-17 ნოემბერი, ბორჯომი, საქართველო, 2019 წელი;
 •  
 • ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მოსამზადებელი (საკორპორაციო სამართალი) კურსი - J&T სასწავლო ცენტრი, 26-30 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო, 2019 წელი;
 •  
 • დისკუსია გადახდისუუნარობის ახალი კანონპროექტის შესახებ - ევროპის ბიზნეს ასოციაცია საქართველო და საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - სპიკერი. 14 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო, 2018 წელი;
 •  
 • ვიდეო ტრენინგები საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისთვის, დერივაციული სარჩელის, გამჭოლი პსუხისმგებლობა, კომპანიიდან პარტნიორის გასვლა/ გარიცხვა. თბილისი, მარტი, 2017 წელი;
 •  
 • საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია (GSMEA) - B4B პროგრამის პრეზენტაცია - სპიკერი. 24 იანვარი, თბილისი, საქართველო; 2017 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი, ”train the trainer” კურსი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის. პირველი ნაწილი. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, USAID– ის და GIZ– ის პროგრამების მხარდაჭერით - ტრენერი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან ერთად; 20-21 მაისი, თბილისი, საქართველო; 2017 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი, ”train the trainer” კურსი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის. მეორე ნაწილი. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, USAID– ის და GIZ– ის პროგრამების მხარდაჭერით - ტრენერი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან ერთად; 10-11 ივნისი, თბილისი, საქართველო; 2017 წელი.
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი, ”train the trainer” კურსი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის. მესამე (ფინალური) ნაწილი. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, USAID– ის და GIZ– ის პროგრამების მხარდაჭერით - ტრენერი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან ერთად;14-15 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო; 2017 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, USAID და GIZ პროგრამების  მხარდაჭერით - ტრენერი, 11-12 ნოემბერი, თბილისი, საქართველო; 2017 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის, პირველი ნაწილი. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მხარდაჭერით, USAID და GIZ პროგრამები საქართველოში - ტრენერი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან და ფორდჰემის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორთან ერთად; 8-9 ივლისი, თბილისი, საქართველო; 2016 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის, მეორე ნაწილი. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მხარდაჭერით, USAID და GIZ პროგრამები საქართველოში - ტრენერი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან და ფორდჰემის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორთან ერთად; 1-2 ოქტომბერი, ბორჯომი, საქართველო; 2016 წელი;
 •  
 • საკორპორაციო სამართლის ტრენინგი საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის, მესამე (საბოლოო) ნაწილი. საქართველოში კანონის უზენაესობის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მხარდაჭერით, USAID და GIZ პროგრამები საქართველოში - ტრენერი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან და ფორდჰემის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორთან ერთად; 11-12-13 ნოემბერი, ბორჯომი, საქართველო; 2016 წელი;
 •  
 • მრგვალი მაგიდა - საკორპორაციო სამართალი, ახალი გამოწვევები და შესაძლო გადაწყვეტილებები - სპიკერი. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, GIZ პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოში, 1 ნოემბერი, თბილისი, საქართველო, 2016 წელი
 •  
 • კორპორატიული დირექტორების მოვალეობები, დერივაციული სარჩელი და გამჭოლი პასუხისმგებლობა - ტრენერი. იურიდიული ფირმა Full Legal Service - ოფისი. 18, ივნისი, თბილისი, საქართველო, 2016 წ;
 •  
 • საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის აპარატი, ტრეინინგი 
სახელშეკრულებო სამართალში,  ( ტრენერი) 02.2016-04.2016 თბილისი, საქართველო;
 •  
 • განგრძობადი იურიდიული განათლების მეოთხე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში, თემა -" პარტნიორთაპასუხისმგებლობა საწარმოს ვალდებულებებისათვის (Piercing the Corporate Veil) " კანონმდებლობისა და სამოსამართლეოსამართლის მიხედვით.  - დეკემბერი, 2015, თბილისი , საქრთველო;
 •  
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერით ჩატარებული განგრძობადი იურიდიული განათლების მესამე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში, თემა - „ დირექტორთა მოვალეობები შერწყმა/ დაუფლების პროცესში თავდაცვითი ღონისძიებების გამოყენებისას“, სპიკერი, 2014 წლის ნოემბერი, თბილისი, საქართველო;
 •  
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერით ჩატარებული განგრძობადი იურიდიული განათლების მესამე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში, თემა - „ დირექტორთა მოვალეობები საწარმოს მართვისას“ ,სპიკერი; ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო, 2013 წ;
 •  
 • უზრუნველყოფილი ტრანზაქციები (Secured Transactions), საზაფხულო სკოლის ტრენინგი - ტრენერი, ვოშბერნის უნივერსიტეტის იურიდიული სკოლის პროფესორთან ერთად, ბაზალეთი, საქართველო, 2012 წ.
 •  

სერტიფიკატები 

 • საერთაშორისო კონფერენცია  „საქართველო კონტრაფაქციის წინააღმდეგ“- ივლისი, ბათუმი, საქართველო 2018 
 •  
 • 21 – საათიანი კომპლექსური ტრენინგ -კურსი "გადახდისუუნარობის მენეჯმენტი"-იუსტიციის სასწავლო ცენტრი  15-16-17 იანვარი,2018 წ.
 •  
 • ეროვნული კონკურსი წარმომადგენლობა კომერციულ მედიაციაში - მსაჯი 23-26 ნოემბერი, თბილისი 2017
 •  
 • საერთაშორისო კონფერენცია: ”საქართველოს შრომის სამართლის საკანონმდებლო და პრაქტიკული გამოწვევები” - 17-18 მარტი, გუდაური, საქართველო 2017
 •  
 • საერთაშორისო კონფერენცია კონკურენციის სამართლის შესახებ -11-12 ივლისი, ბორჯომი, საქართველო, 2016
 •  
 • ეროვნული კონკურსი წარმომადგენლობა კომერციულ მედიაციაში - მსაჯი 19-20 დეკემბერი, თბილისი 2015
 •  
 • საქართველოს ეროვნული კონკურსი არბიტრაჟში- გამარჯვებული გუნდის მწვრთნელი- 15-16 ნოემბერი, თბილისი 2014
 •  
 • ტრეინინგ კურსი  არბიტრაჟის შესახებ - 16-18 სექტემბერი, თბილისი 2013
 •  
 • საქართველოს ეროვნული კონკურსი არბიტრაჟში- მსაჯი , 22-23 ივნისი, თბილისი 2013
 •  
 • სერტიფიკატი ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკაში - 2013 წელი, თბილისი
 •  
 • სერტიფიკატი ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკაში -2012 წელი, თბილისი
 •  
 • კულტურათაშორისი კომპეტენცია Intercultural Competence (Workshop) - 28-29 ოქტომბერი, ჰამბურგი
 •  
 • Certificate for the Excellent Academic Performance in Past  - 02.09.2010, Hamburg
 •  
 • ტრეინინგი სამოქალაქო საპროცესო სამართალში - სერტიფიკატი, 2010 წ. თბილისი, საქართველო
 •  
 • ტრეინინგი სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებაში - სერტიფიკატი, 2010 წ. თბილისი, საქართველო
 •  
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატთა გამოცდების სერტიფიკატი -26.11.2007, თბილისი
 •  
 • Street Law “Train the Trainer” Workshop Sponsored by the DC Street Law Clinic
 - The Georgetown University Law Centre, Fall 2006, USA
 •  
 • ადვოკატის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების კურსი (სერტიფიკატი) -2006 წლის 2-4 მაისი თბილისი
 •  
 • იმიტირებული სასამართლო  პროცესი - კონკურსი სამოქალაქო სამართალში საქართველოს უზენაეს სასამართლოში  სერტიფიკატი -2005 წლის 18 დეკემბერი
 •  
 • Certificate for Successful Completion of “Street Law Training”  - American Bar Association
Promoting the Rule of Law
September 28- October 1, 2005, Tbilisi
 •  
 • სახელმწიფო- სამართლებრივი  ოლიმპიადა "ადამიანი და კონსტიტუცია" სერტიფიკატი  
 •  
 • გამარჯვებისთვის ნომიცანიაში  - "საუკეთესო სასამართლო გადაწყვეტილება" -2005 წელი, თბილისი
 •  
 • ადგილობრივი დემოკრატია (საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო) -2005 წელი, თბილისი
 •  
 • სიგელი - საწყის სავარჯიშო სროლებში და სამხედრო მომზადებაში საუკეთსო შედეგის მიღწევისათვის -30 აგვისტო, 2005 წ. საქართველო
 •  

სამუშაო ენები : ქართული, ინგლისური, რუსული 

სოციალური ქსელები

ლაშა ცერცვაძე , სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, LLM, MLB