სერვისები

სააღსრულებო სამართალწარმოება

წარმომადგენლობა სასამართლოში

არბიტრაჟი

მედიაცია

ადმინისტრაციული სამართალი

საგადასახადო სამართალი

პრობლემური აქტივების მართვა

საბანკო სამართალი

ბიზნეს სამართალი

ფასიანი ქაღალდები

შერწყმა & დაუფლება

საკორპორაციო სამართალი